TFAC LOGO
เครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี
25/10/2566 26,759

            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี โดยคณะทำงานศูนย์ความรู้ด้านการสอบบัญชีในธุรกิจที่มีระบบ IT ที่ซับซ้อน (คณะทำงาน) ได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานในรูปแบบ excel อัตโนมัติ (Excel macro) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ช่วยให้ผู้สอบบัญชีทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นจำนวน 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมกระดาษทำการ Leadsheet อัตโนมัติ (Automated Leadsheet) และ โปรแกรมเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี (Audit Sampling)