TFAC LOGO
คู่มือ/ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
21/11/2565 3,152

 

       สภาวิชาชีพบัญชีมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้ดีขึ้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ดำเนินการจัดทำตัวอย่างสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและทำงานเป็นขั้นตอนมากขึ้น โดยในปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการจัดทำตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชี ตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ประเภทธุรกิจซื้อมา-ขายไป ตัวอย่างการปฏิบัติงาน และคู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี