TFAC LOGO
เครื่องมือ/คู่มือ/ตัวอย่างในการสอบบัญชี
17/10/2566 11,437

       สภาวิชาชีพบัญชีมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้ดีขึ้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ดำเนินการจัดทำตัวอย่างสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและทำงานเป็นขั้นตอนมากขึ้น โดยในปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการจัดทำเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชี ตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ประเภทธุรกิจซื้อมา-ขายไป ตัวอย่างการปฏิบัติงาน และคู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี