TFAC LOGO
โปรแกรมกระดาษทำการอัตโนมัติ (Automated Leadsheet)
12/02/2567 11:56:27

            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี โดยคณะทำงานศูนย์ความรู้ด้านการสอบบัญชีในธุรกิจที่มีระบบ IT ที่ซับซ้อน (คณะทำงาน) ได้พัฒนาโปรแกรมกระดาษทำการ Leadsheet อัตโนมัติ หรือเรียกว่า “Automated Leadsheet” จัดทำในรูปแบบไฟล์ Excel อัตโนมัติ (Excel macro) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งลดระยะเวลาในการจัดทำ Leadsheet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษทำการของงานสอบบัญชี

เป้าหมายของการพัฒนาโปรแกรม
            คณะทำงานพัฒนาโปรแกรม Automated Leadsheet เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้จากหน้าเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีและนำไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรแกรมนี้ทำหน้าที่สร้าง Leadsheet ตามกลุ่มของรหัสบัญชีที่ผู้สอบบัญชีจัดกลุ่มไว้จากรายการในงบทดลอง มี sheet สำหรับบันทึกรายการปรับปรุงที่สามารถนำไปแสดงใน Leadsheet ที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ และจัดสร้างร่างงบการเงินให้ตามที่ผู้สอบบัญชีได้จัดกลุ่มไว้ รวมถึงได้นำตัวอย่างของกระดาษทำการเบื้องต้นที่เผยแพร่มาผนวกไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : ตัวอย่างกระดาษทำการที่ได้เผยแพร่พร้อมกับโปรแกรม Automated Leadsheet นี้ เป็นเพียงแนวทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี และเป็นเพียงตัวอย่างประกอบความเข้าใจการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมาตรฐานการสอบบัญชีและมิได้เป็นการทดแทนการอ่านทำความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบัญชี หากแต่เป็นการช่วยให้การนำมาตรฐานการสอบบัญชีมาใช้ในการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หากผู้สอบบัญชีนำไปใช้ต้องทำความเข้าใจประกอบกับการอ่านและศึกษากับมาตรฐานการสอบบัญชี และปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของกิจการที่ตรวจสอบด้วย ( รายละเอียดข้อมูลการเผยแพร่ที่ Click )


ผู้สอบบัญชีสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม และคู่มือการใช้งานได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

รายละเอียด

วันที่เผยแพร่

ดูเพิ่มเติม

โปรแกรม Automated Leadsheet
version 1.0.5

20 ธันวาคม 2566


Download

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

4 พฤศจิกายน 2565


Download

Facebook Live งาน “เปิดตัว...โปรแกรมกระดาษทำการอัตโนมัติ (Automated Leadsheet)”

5 เมษายน 2565


Click รับชม

คลิปสัมมนา TFAC Audit Tools - การใช้งานโปรแกรม Automated Leadsheet

31 กรกฎาคม 2566

 

            หากผู้สอบบัญชี หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีใช้งานแล้ว พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรม (Bug) ทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดของโปรแกรม สามารถโพสต์คำถามของท่านได้ที่ https://eservice.tfac.or.th/fap_registration/login (เข้าสู่ ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี >> เลือก แจ้งปัญหา Audit tools >> เลือก แจ้งปัญหาจากโปรแกรม Automated Leadsheet ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะตอบกลับท่านโดยเร็ว และอาจนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาของโปรแกรมต่อไป


ตารางสรุปการปรับปรุงโปรแกรม 

Version  สิ่งที่เเก้ไข วันที่เผยแพร่

1.0.5

  • เพิ่มเติมสูตรเพื่อปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งในบรรทัดสุดท้ายของ sheet Lead Balance sheet ซึ่งเป็นบรรทัดที่ใช้ในการตรวจสอบว่ายอดรวมของสินทรัพย์เท่ากับยอดรวมของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นหรือไม่ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่โปรแกรม Microsoft Excel แสดงยอมรวมไม่เท่ากับ 0 ถึงแม้ว่าข้อมูลจริงจะมียอดรวมเท่ากับ 0 แล้ว

20 ธันวาคม 2566 

1.0.4

  • แก้ไขปัญหาของการสร้าง Leadsheet เมื่อชื่อ Leadsheet เป็นตัวเลข
  • แก้ไข Format การแสดงผล Header ของ Leadsheet เมื่อมีการตั้งค่าใน Page Setup ให้พิมพ์ออกมาในรูปแบบขาว - ดำ (Page Setup -> Sheet -> Print -> Black and white) 

3 เมษายน 2566 

1.0.3

  • แก้ไขข้อผิดพลาดของการเรียงลำดับรหัส Leadsheet Group และ Leadsheet Sub Group

14 กุมภาพันธ์ 2566 

1.0.2
  • แก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงานของโปรแกรมในกรณีที่ผู้ใช้งานตั้งชื่อ Leadsheet Group ด้วยตัวเลขเป็นจำนวนหลาย Leadsheet Group

30 กันยายน 2565 

1.0.1

  • แก้ไขให้ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลกระดาษทำการอ้างอิงใน column “อ้างอิง” ของแต่ละ Leadsheet Group ที่สร้างขึ้นมาได้ ตามข้อคิดเห็นที่ได้รับมาจากผู้ใช้งาน

31 สิงหาคม 2565

1.0.0       - 31 มกราคม 2565