TFAC LOGO
โปรแกรมเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี (Audit Sampling)
27/02/2567 10:02:13

            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี โดยคณะทำงานศูนย์ความรู้ด้านการสอบบัญชีในธุรกิจที่มีระบบ IT ที่ซับซ้อน (คณะทำงาน) ได้พัฒนาโปรแกรมเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี หรือเรียกว่า “Audit Sampling”  ในรูปแบบไฟล์ Excel อัตโนมัติ (Excel macro) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดขนาดตัวอย่างและเลือกตัวอย่างในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์การเลือกตัวอย่างมาจาก Guide to Using ISAs in the Audits of Small and Medium-Sized Entities VOLUME 2 - PRACTICAL GUIDANCE FOURTH EDITION รวมถึงช่วยสร้างหนังสือยืนยันยอดเบื้องต้นจากแบบฟอร์มตัวอย่าง

เป้าหมายของการพัฒนาโปรแกรม
            คณะทำงานพัฒนาโปรแกรม Audit Sampling เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้จากหน้าเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีและนำไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีในการเลือกตัวอย่างและสร้างหนังสือยืนยันยอด โดยโปรแกรมทำหน้าที่คำนวณจำนวนรายการตัวอย่างที่ต้องเลือก เลือกตัวอย่างตามจำนวนที่กำหนด และสร้างหนังสือยืนยันยอดจากข้อมูลนำเข้า ซึ่งโปรแกรมมีฟังก์ชันโดยสรุป ดังนี้ 

  • การเลือกตัวอย่างเพื่อการทดสอบการควบคุม (Test of Controls) โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มและแบบเป็นระบบ
  • การเลือกตัวอย่างเพื่อการทดสอบรายละเอียด (Test of Details) สำหรับการตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive test) โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ Monetary-Unit-Sampling (MUS) และสร้างหนังสือยืนยันยอด
  • การสร้างหนังยืนยันยอดจากข้อมูลนำเข้าโดยตรง (Confirmation)

หมายเหตุ : ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดที่ได้เผยแพร่พร้อมกับโปรแกรม Audit Sampling นี้ เป็นเพียงแนวทางของแบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี และเป็นเพียงตัวอย่างประกอบความเข้าใจในการใช้ปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมาตรฐานการสอบบัญชีและมิได้เป็นการทดแทนการอ่านทำความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีนำไปใช้ต้องทำความเข้าใจประกอบกับการอ่านและศึกษากับมาตรฐานการสอบบัญชี และปรับใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของสำนักงานสอบบัญชีด้วย  นอกจากนี้ โปรแกรมการกำหนดขนาดตัวอย่างและการเลือกตัวอย่างนี้ได้อ้างอิงหลักเกณฑ์การเลือกตัวอย่างมาจาก Guide to Using ISAs in the Audits of Small and Medium-Sized Entities VOLUME 2 - PRACTICAL GUIDANCE FOURTH EDITION ของ IFAC  ซึ่งท่านสามารถศึกษาฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของ IFAC 
 


ผู้สอบบัญชีสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม และคู่มือการใช้งานได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

รายละเอียด

วันที่เผยแพร่

ดูเพิ่มเติม

โปรแกรม Audit Sampling
Version 1.0.3

27 กุมภาพันธ์ 2567


ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

25 พฤษภาคม 2566


ดาวน์โหลด

คลิปสัมมนา TFAC Audit Tools - การใช้งานโปรแกรม Audit Sampling

31 กรกฏาคม 2566

 

            หากผู้สอบบัญชี หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีใช้งานแล้ว พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรม (Bug) ทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดของโปรแกรม สามารถโพสต์คำถามของท่านได้ที่ https://eservice.tfac.or.th/fap_registration/login (เข้าสู่ ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี >> เลือก แจ้งปัญหา Audit tools >> เลือก แจ้งปัญหาจากโปรแกรม Sampling) ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะตอบกลับท่านโดยเร็ว และอาจนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาของโปรแกรมต่อไป
 

ตารางสรุปการปรับปรุงโปรแกรม 

Version  สิ่งที่เเก้ไข วันที่เผยแพร่
1.0.3
  • แก้ไขกรณี Sheet Population-MUS และ Confirm Population ตรวจไม่พบยอดคงเหลือที่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 0 จากข้อมูลนำเข้า
  • Sheet B1.1 Result-MUS - แก้ไขให้นำ Format ของข้อมูล และชื่อของ Column มาจาก Sheet Population-MUS ตามที่ผู้ใช้งานนำเข้า
  • Sheet B2.2 Confirm-MUS - แก้ไขให้นำ Format ของข้อมูล และชื่อของ Column มาจาก Sheet Confirm Population ตามที่ผู้ใช้งานนำเข้า
  • ยกเลิกการจำกัดจำนวนประชากรที่นำเข้าที่ 3,000 รายการ โดยผู้ใช้งานสามารถนำเข้าได้มากที่สุดตามจำนวนบรรทัดของ Microsoft Excel  ทั้งนี้ หากนำเข้าจำนวนประชากรเกิน 3,000 รายการอาจมีผลต่อระยะเวลาในการทำงานของโปรแกรม และไฟล์โปรแกรมจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามจำนวนรายการนำเข้า

27 กุมภาพันธ์ 2567

 

1.0.2
  • แก้ไขปัญหาการทำงานของฟังก์ชันการเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบตามที่ผู้ใช้งานแจ้งมา
  • แก้ไขสูตรการคำนวณ "มูลค่าประชากรหลังหักรายการหลัก" ที่ sheet MUS Evaluation (ทุกประเภทการเลือก MUS)

25 พฤษภาคม 2566

 

1.0.1
  • แก้ไขช่วงการกำหนดเลขสุ่ม (Seed) ในวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบ (System) จากที่กำหนดไว้ว่าไม่เกินจำนวนประชากร เป็น ไม่เกินช่วงการเลือกตัวอย่าง (Interval) ที่คำนวณได้
8 พฤษภาคม 2566
1.0.0

       - 

31 มกราคม 2566