TFAC LOGO
โปรแกรมเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี (Audit Sampling)
14/03/2566 10:55:33

            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี โดยคณะทำงานศูนย์ความรู้ด้านการสอบบัญชีในธุรกิจที่มีระบบ IT ที่ซับซ้อน (คณะทำงาน) ได้พัฒนาโปรแกรมเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี หรือเรียกว่า “Audit Sampling”  ในรูปแบบไฟล์ Excel อัตโนมัติ (Excel macro) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดขนาดตัวอย่างและเลือกตัวอย่างในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์การเลือกตัวอย่างมาจาก Guide to Using ISAs in the Audits of Small and Medium-Sized Entities VOLUME 2 - PRACTICAL GUIDANCE FOURTH EDITION รวมถึงช่วยสร้างหนังสือยืนยันยอดเบื้องต้นจากแบบฟอร์มตัวอย่าง

เป้าหมายของการพัฒนาโปรแกรม
            พัฒนาโปรแกรม Audit Sampling เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้จากหน้าเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีและนำไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีในการเลือกตัวอย่างและสร้างหนังสือยืนยันยอด โดยโปรแกรมทำหน้าที่คำนวณจำนวนรายการตัวอย่างที่ต้องเลือก เลือกตัวอย่างตามจำนวนที่กำหนด และสร้างหนังสือยืนยันยอดจากข้อมูลนำเข้า ซึ่งโปรแกรมมีฟังก์ชันโดยสรุป ดังนี้ 

  • การเลือกตัวอย่างเพื่อการทดสอบการควบคุม (Test of Controls) โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มและแบบเป็นระบบ
  • การเลือกตัวอย่างเพื่อการทดสอบรายละเอียด (Test of Details) สำหรับการตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive test) โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ Monetary-Unit-Sampling (MUS) และสร้างหนังสือยืนยันยอด
  • การสร้างหนังยืนยันยอดจากข้อมูลนำเข้าโดยตรง (Confirmation)

หมายเหตุ : ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดที่ได้เผยแพร่พร้อมกับโปรแกรม Audit Sampling นี้ เป็นเพียงแนวทางของแบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี และเป็นเพียงตัวอย่างประกอบความเข้าใจในการใช้ปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมาตรฐานการสอบบัญชีและมิได้เป็นการทดแทนการอ่านทำความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีนำไปใช้ต้องทำความเข้าใจประกอบกับการอ่านและศึกษากับมาตรฐานการสอบบัญชี และปรับใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของสำนักงานสอบบัญชีด้วย  นอกจากนี้ โปรแกรมการกำหนดขนาดตัวอย่างและการเลือกตัวอย่างนี้ได้อ้างอิงหลักเกณฑ์การเลือกตัวอย่างมาจาก Guide to Using ISAs in the Audits of Small and Medium-Sized Entities VOLUME 2 - PRACTICAL GUIDANCE FOURTH EDITION ของ IFAC  ซึ่งท่านสามารถศึกษาฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของ IFAC 
 


ผู้สอบบัญชีสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม และคู่มือการใช้งานได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

รายละเอียด

วันที่เผยแพร่

ดูเพิ่มเติม

โปรแกรม Audit Sampling
Version 1.0.0

31 มกราคม 2566


ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

31 มกราคม 2566


ดาวน์โหลด

 

            หากผู้สอบบัญชี หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีใช้งานแล้ว พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรม (Bug) ทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดของโปรแกรม สามารถโพสต์คำถามของท่านได้ที่ https://eservice.tfac.or.th/fap_registration/login (เข้าสู่ ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี >> เลือก แจ้งปัญหาจาก Audit tools >> เลือก แจ้งปัญหาจากโปรแกรม Sampling) ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะตอบกลับท่านโดยเร็ว และอาจนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาของโปรแกรมต่อไป