TFAC LOGO
มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2565
17/10/2566 127,124

ข่าวสาร
  •  สภาวิชาชีพบัญชีออกประกาศมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับใหม่ รหัส 4400 (ปรับปรุง) 18 มกราคม 2565
  •  สภาวิชาชีพบัญชีออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 หนังสือรับรอง 14 มีนาคม 2565
  •   สภาวิชาชีพบัญชีออกประกาศบทแก้ไขเพิ่มเติม 2 ฉบับในปี 2565 6 ตุลาคม 2565

            มาตรฐานการสอบบัญชีที่ประกาศใช้ในปี 2565 และจะถือปฏิบัติในอนาคต

มาตรฐาน วันที่มีผลบังคับใช้ Link อ่านมาตรฐาน
   มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 (ปรับปรุง)
  - งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
  ถือปฏิบัติกับงานที่ปฏิบัติตามวิธีที่ตกลงร่วมกันที่เงื่อนไขการรับงานได้รับการตกลงในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 Download
  บทแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี    ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2565 เป็นต้นไป Download
   บทแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานอื่นด้านการสอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการบริหารคุณภาพ    15 ธันวาคม 2566
  โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทแก้ไขเพิ่มเติม
Download

 

           มาตรฐานการสอบบัญชีปี 2565 ที่รวบรวมไว้ในที่นี้เป็นมาตรฐานการสอบบัญชีที่ใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีงวดสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับอาจมีวันถือปฏิบัติไม่เหมือนกัน ผู้สอบบัญชีจึงต้องอ่านและทำความเข้าใจวันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละฉบับก่อนนำไปปฏิบัติ

           มาตรฐานการสอบบัญชีปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานการสอบบัญชีปี 2564 หลายฉบับ เนื่องจากได้รับการปรับปรุงตามบทแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (อ้างอิง: คลิก)


มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2565

มาตรฐานการสอบบัญชี (TSAs) จำนวน 37 ฉบับ
รหัส ชื่อมาตรฐาน วันที่ถือปฏิบัติ  
TSA รหัส 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 250
(ปรับปรุง)
การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน 15 ธันวาคม 2561 Download
TSA รหัส 260
(ปรับปรุง)
การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 265 การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 315 
(ปรับปรุง)
การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดยการทำความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ 1 มกราคม 2557 Download
TSA รหัส 320 ความมีสาระสำคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 330 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 501 หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 505 การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 540
(ปรับปรุง)
การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 15 ธันวาคม 2563 Download
TSA รหัส 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 560 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 570
(ปรับปรุง)
การดำเนินงานต่อเนื่อง 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 580 หนังสือรับรอง 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 600 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 610
(ปรับปรุง)
การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 1 มกราคม 2557 Download
TSA รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 700
(ปรับปรุง)
การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 705 
(ปรับปรุง)
การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 706 
(ปรับปรุง)
วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 710 ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 720
(ปรับปรุง)
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 800
(ปรับปรุง)
ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 805
(ปรับปรุง)
ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 810
(ปรับปรุง)
งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ 31 ธันวาคม 2559 Download
มาตรฐานงานสอบทาน (TSREs) จำนวน 2 ฉบับ
TSRE รหัส 2400 
(ปรับปรุง)
งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ) 1 มกราคม 2559 Download
TSRE รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ 1 มกราคม 2555 Download
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น (TSAEs) จำนวน 4 ฉบับ
TSAE รหัส 3000
(ปรับปรุง)
งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต 1 กรกฎาคม 2559 Download
TSAE รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต 1 มกราคม 2555 Download
TSAE รหัส 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ 1 มกราคม 2555 Download
TSAE รหัส 3420 งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน 30 มิถุนายน 2557 Download
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง (TSRSs) จำนวน 2 ฉบับ
TSRS รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน 1 มกราคม 2555 Download
TSRS รหัส 4410
(ปรับปรุง)
งานการรวบรวมข้อมูล 1 มกราคม 2559 Download
แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 1 ฉบับ
แม่บท (ปรับปรุง) แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น 1 กรกฎาคม 2559 Download
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ รหัส 1000 ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน 2557 Download

 

           ทั้งนี้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) รวมทั้ง “บทแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)” ที่นำเสนอไว้ส่วนท้ายของหน้านี้ มีผลบังคับใช้กับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

มาตรฐานการสอบบัญชี และบทแก้ไขเพิ่มเติม
TSA 315
(ปรับปรุง 2564)
การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 15 ธันวาคม 2565 Download
บทแก้ไขเพิ่มเติมตาม
TSA 315 (ปรับปรุง 2564)
มาตรฐานที่มีผลกระทบ
- TSA 200, 210, 240, 250, 265, 300, 330, 402, 500, 501, 530, 540, 550, 600, 610, 620, 701, 720
15 ธันวาคม 2565 Download