TFAC LOGO
มาตรฐานการสอบบัญชี ก่อนปี 2565
9/06/2566 13,328

 

*บทแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ยังไม่ได้นำไปปรับปรุงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้น ๆ

ปี มาตรฐาน จำนวนฉบับ  
2564 มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง
ฉบับที่ออกใหม่ 0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง 0
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 47
บทแก้ไขเพิ่มเติม*
- ตาม TSA 220
- ตาม TSA 315
2
2563 มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง
ฉบับที่ออกใหม่ 0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง
- TSA 540
1
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 46
บทแก้ไขเพิ่มเติม*
- ตาม TSA 540
1
2562

มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง

ฉบับที่ออกใหม่ 0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง 0
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ แต่มีการปรับปรุงถ้อยคำ และรูปแบบบางส่วน 47
บทแก้ไขเพิ่มเติม*
- ตาม TSA 250
1
2561 มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง
ฉบับที่ออกใหม่ 0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง
- TSA 250
- TSAE 3402, 3420
3
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 44
บทแก้ไขเพิ่มเติม*
- ตาม TSA 250
1
2560 มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง
ฉบับที่ออกใหม่ 0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง
- TSA 200, 210, 220, 230, 240, 300, 315, 320, 330, 450, 500, 510, 540, 560, 580, 600, 710
17
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 30
2559 มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง
ฉบับที่ออกใหม่
- TSA 701
1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง
- TSA 260, 570, 700, 705, 706, 720, 800, 805, 810
- TSAE 3000
- แม่บท
11
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 35
2558 มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง
ฉบับที่ออกใหม่ 0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง
- TSRE 2400
- TSRS 4410
2
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 44
2557 มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง
ฉบับที่ออกใหม่
- TSAE 3420
- คำอธิบาย 1000
2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง
- TSA 315, 610
2
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 42
2555
และ
2556
มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง
ฉบับที่ออกใหม่ 0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง 0
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 44