TFAC LOGO
มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2562
25/04/2566 7,334

         
           เนื่องด้วยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีได้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปลถ้อยคำใน
มาตรฐานการสอบบัญชีบางคำยังสื่อความหมายไม่ชัดเจน ในการนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้มีการปรับปรุงถ้อยคำในมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น และคำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น การสอดส่องดูแล เปลี่ยนเป็น การกำกับดูแล เป็นต้น โดยเป็นการปรับปรุงถ้อยคำภาษาไทยให้ชัดเจนและเข้าใจมากขึ้น โดยที่ภาษาอังกฤษไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการใด ๆ ของมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งได้มีการแก้ไขความถูกต้องของการสะกดคำและการจัดรูปแบบ

มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2562

มาตรฐานการสอบบัญชี (TSAs) จำนวน 37 ฉบับ
รหัส ชื่อมาตรฐาน วันที่ถือปฏิบัติ  
TSA รหัส 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSA รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSA รหัส 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSA รหัส 250
(ปรับปรุง)
การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน 15 ธันวาคม 2561 Download
TSA รหัส 260
(ปรับปรุง)
การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล 31 ธันวาคม 2559 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSA รหัส 265 การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 315
(ปรับปรุง)
การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญ โดยการทำความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ
1 มกราคม 2557 Download
TSA รหัส 320 ความมีสาระสำคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 330 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ 1 มกราคม 2555 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSA รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSA รหัส 501 หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 505 การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 560 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 570
(ปรับปรุง)
การดำเนินงานต่อเนื่อง 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 580 หนังสือรับรอง 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 600 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึง
งานของผู้สอบบัญชีอื่น
1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 610
(ปรับปรุง)
การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 1 มกราคม 2557 Download
TSA รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 700
(ปรับปรุง)
การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 705
(ปรับปรุง)
การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 706
(ปรับปรุง)
วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 710 ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 720
(ปรับปรุง)
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 800
(ปรับปรุง)
ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 805
(ปรับปรุง)
ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและ
การตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน
31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 810
(ปรับปรุง)
งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ 31 ธันวาคม 2559 Download
มาตรฐานงานสอบทาน (TSREs) จำนวน 2 ฉบับ
TSRE รหัส 2400 
(ปรับปรุง)
งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ) 1 มกราคม 2559 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSRE รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ 1 มกราคม 2555 Download
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น (TSAEs) จำนวน 4 ฉบับ
TSAE รหัส 3000
(ปรับปรุง)
งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต 1 กรกฎาคม 2559 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSAE รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต 1 มกราคม 2555 Download
TSAE รหัส 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ 1 มกราคม 2555 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSAE รหัส 3420 งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน 30 มิถุนายน 2557 Download
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง (TSRSs) จำนวน 2 ฉบับ
TSRS รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน 1 มกราคม 2555 Download
TSRS รหัส 4410
(ปรับปรุง)
งานการรวบรวมข้อมูล 1 มกราคม 2559 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 1 ฉบับ
แม่บท (ปรับปรุง) แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น 1 กรกฎาคม 2559 Download
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ
คำอธิบายวิธีปฏิบัติ
งานตรวจสอบ รหัส 1000
ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน 2557 Download

 

บทแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอื่น ๆ

บทแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ
บทแก้ไขเพิ่มเติมตาม
TSA รหัส 250 (ปรับปรุง)

- TSQC 1
- TSA 210, 220, 240, 260, 450, 500
- TSRE 2400
- TSAE 3000, 3402
- TSRS 4410

Download