TFAC LOGO
Quick Win Solution ระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี TSQC1
25/02/2564 14:44:33

            จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้กำหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC1) และให้มีผลบังคับใช้ ปี 2557 ซึ่งได้มีการจัดสัมมนาอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในเดือนมิถุนายน 2555 ทำให้ทราบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของมาตรฐานTSQC1ทางคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี จึงได้รวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาจากสัมมนาดังกล่าวเป็น Quick Win Solution โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวปฎิบัติของสำนักงานสอบบัญชีต่อไป

Quick Win แต่ละองค์ประกอบของ TSQC1

     1. ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน

     2. ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

     3. การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ

     4. ทรัพยากรบุคคล

     5. การปฏิบัติงาน

     6. การติดตามผล

      โดยเนื้อหาของแต่ละองค์ประกอบ จะประกอบด้วย

  • ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ
  • แนวทางปฏิบัติที่สำนักงานสอบบัญชีใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • แนวปฏิบัติที่เสนอแนะเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหา
  • เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี)

 

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

            เอกสาร Quick Win นี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ (TSQC1) โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำมาใช้แทนที่มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC1) ผู้ปฏิบัติควรนำมาปรับใช้โดยใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ ประกอบกับข้อเท็จจริง สถานการณ์ที่เป็นอยู่ของแต่ละสำนักงานตามความเหมาะสม