TFAC LOGO
คู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี
8/11/2566 20,046

          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะทำงานศูนย์ติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาคู่มือ ISQM และกิจการพิเศษ ซึ่งเป็นคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี (คณะทำงาน) ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี (คู่มือฯ) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ Capital Market Development Fund (CMDF) และได้รับความสนับสนุนจากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเข้าร่วมให้ความคิดเห็นแก่คณะทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนำคู่มือฯ ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้ คู่มือฯ นี้มีส่วนช่วยผู้บริหารสำนักงานสอบบัญชีสามารถบริหารจัดการสำนักงานสอบบัญชีและพัฒนาศักยภาพของผู้สอบบัญชีให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้

          คู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชีเล่มนี้ คณะผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นโดยแปลและดัดแปลงเนื้อหาและรูปภาพบางส่วนจาก ISQM 1 First-Time Implementaion Guide และ ISQM 2 First-Time Implementation Guide ของ IFAC และรวบรวมข้อมูลจากแนวปฏิบัติที่จัดทำโดยสำนักงานสอบบัญชีหลายแห่ง โดยคู่มือฯ เล่มนี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 8 หัวข้อ ได้แก่

(1) กระบวนการประเมินความเสี่ยง

(2) การกำกับดูแลและผู้นำ

(3) ข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

(4) การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ

(5) การปฏิบัติงาน

(6) ทรัพยากร

(7) สารสนเทศและการสื่อสาร

(8) กระบวนการติดตามผลและแก้ไข

ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะมีคำอธิบายหลักการของมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี ภาพรวม และรายละเอียดขององค์ประกอบ ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานสอบบัญชีสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและความเสี่ยงของแต่ละสำนักงานตามความเหมาะสม     

เอกสาร วันที่เผยแพร่ Download เอกสาร
PDF e-Book Word
คู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี 22 พ.ย. 2565 -
ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง - คู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี 22 พ.ย. 2565 - -

 

           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นผลมาจากการใช้และการนำคู่มือเล่มนี้ไปปฏิบัติ