TFAC LOGO
มาตรฐานการศึกษา
14/11/2566 41,689

 New!!  ดาวน์โหลดไฟล์มาตรฐานการศึกษาสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ Click 

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ฉบับปรับปรุง Volume 2015)

ฉบับที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง ข้อกำหนดในการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ทักษะทางวิชาชีพ ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 4 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 5 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 6 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - การประเมินความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 7 (ฉบับร่างใหม่) เรื่อง การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 8 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพสาหรับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลด

 

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

บทนำสู่มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
แม่บทการศึกษาระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 1 เรื่อง ข้อกำหนดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 2 เรื่อง เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 4 เรื่อง ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 5 เรื่อง ข้อกำหนดด้านประสบการณ์การทำงานจริง ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 6 เรื่อง การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 7 เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 8 เรื่อง ข้อกำหนดด้านสมรรถนะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ดาวน์โหลด