TFAC LOGO
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs
21/09/2566 132,879
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(TFRS for NPAEs)


...กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) คือใคร ?...

(อ้างอิงย่อหน้าที่ 6)
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities - NPAEs) หมายถึง กิจการที่ไม่ใช่ กิจการดังต่อไปนี้ 

  1. กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการ ซึ่งมีการซื้อขายต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค หรือกิจการที่นําส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนําส่งงบการเงินของกิจการให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์หรือหน่วยงานกํากับดูแลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ต่อประชาชน
  2. กิจการที่ดําเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นต้น
  3. บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
  4. กิจการอื่นที่จะกําหนดเพิ่มเติม

 

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ลำดับ เรื่อง วันที่มีผลบังคับใช้/ วันที่สัมมนา ดาวน์โหลด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี/คำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง
1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ปรับปรุง 2565)
หมายเหตุ: ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ววันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
1 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
1 ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565)  เผยแพร่ ณ วันที่
20 ก.ย. 2566
ดาวน์โหลด
การสัมมนา (ท่านสามารถคลิกชมได้ที่เมนูย่อย “Facebook Live & Clip” และเลือกหัวข้อสัมมนาที่ท่านสนใจ ซึ่งเรียงไว้ตามวันที่สัมมนา)
1 สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) TFRS for NPAEs ปรับปรุงเพื่อให้ครอบคลุมธุรกรรมมากขึ้น 27 เม.ย. 2565 Facebook Live & Clip
2 การเสวนาการเตรียมความพร้อมกับ TFRS for NPAEs ปรับปรุง 2565 22 พ.ย. 2565 Facebook Live & Clip
3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ปรับปรุง 2565) (TFRS for NPAEs)
หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังจากการสัมมนา
9 ธ.ค. 2565 Facebook Live & Clip

 

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ลำดับ เรื่อง วันที่มีผลบังคับใช้ ดาวน์โหลด สถานะ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี/คำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง  
1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) 1 ม.ค. 2554 ดาวน์โหลด  
2 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 13/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 1 ม.ค. 2554 ดาวน์โหลด ถูกยกเลิกโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 34/2566
3 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 14/2555 เรื่อง การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 1 ม.ค. 2554 ดาวน์โหลด ถูกยกเลิกโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 34/2566
4 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 29/2554 เรื่อง คำอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 1 ม.ค. 2554 ดาวน์โหลด ถูกยกเลิกเนื่องจาก NPAEs (ปรับปรุง 2566)
5 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 42/2563 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1 ม.ค. 2563 ดาวน์โหลด ถูกยกเลิกโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 34/2566
6 คำชี้แจง เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชี เกี่ยวกับธุรกรรมการโอนทรัพย์เพื่อชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  กรณีที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  เผยแพร่ ณ วันที่
6 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด  
คำถาม-คำตอบ  
1 คำถาม-คำตอบ: สถานการณ์ COVID-19 สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และตัวอย่างประกอบทำความเข้าใจการรับรู้รายการทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า กรณีการยินยอมลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ - ดาวน์โหลด  
2 คำถาม - คำตอบ “การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)” เผยแพร่ ณ วันที่
8 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด  
3 คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับการถือครองคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies) สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) 12 เม.ย. 2565 ดาวน์โหลด  
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ  
1 ตัวอย่างประกอบความเข้าใจสำหรับประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเรื่องข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เผยแพร่ ณ วันที่
20 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด  
2 ตัวอย่างสำหรับที่กิจการผู้โอนทรัพย์ชำระหนี้หลักประกันเพื่อชำระหนี้ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 กรณีที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เผยแพร่ ณ วันที่
7 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด  
ข่าวสาร  
1 การจัดสัมมนาหลักสูตร “การสัมมนาเรื่อง TFRS For NPAEs ในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS For NPAEs ในอนาคต : Present And Future” ในต่างจังหวัด - รายละเอียดเพิ่มเติม  
2 การจัดสัมมนาหลักสูตร “การสัมมนาเรื่อง TFRS For NPAEs ในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS For NPAEs ในอนาคต : Present And Future” (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) - รายละเอียดเพิ่มเติม