TFAC LOGO
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs
7/05/2564 20,459
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(์TFRS for NPAEs)


...กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) คือใคร ?...

(อ้างอิงย่อหน้าที่ 6)
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities - NPAEs) หมายถึง กิจการที่ไม่ใช่ กิจการดังต่อไปนี้ 

  1. กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการ ซึ่งมีการซื้อขายต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค หรือกิจการที่นําส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนําส่งงบการเงินของกิจการให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์หรือหน่วยงานกํากับดูแลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ต่อประชาชน
  2. กิจการที่ดําเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นต้น
  3. บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
  4. กิจการอื่นที่จะกําหนดเพิ่มเติม

 

ลำดับ เรื่อง วันที่มีผลบังคับใช้ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี/คำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง
1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) 1 ม.ค. 2554 ดาวน์โหลด
2 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 13/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 1 ม.ค. 2554 ดาวน์โหลด
3 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 14/2555 เรื่อง การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 1 ม.ค. 2554 ดาวน์โหลด
4 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 29/2554 เรื่อง คำอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 1 ม.ค. 2554 ดาวน์โหลด
5 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 42/2563 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1 ม.ค. 2563 ดาวน์โหลด
6 คำชี้แจง เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชี เกี่ยวกับธุรกรรมการโอนทรัพย์เพื่อชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  กรณีที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ - ดาวน์โหลด
คำถาม-คำตอบ
1 คำถาม-คำตอบ: สถานการณ์ COVID-19 สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และตัวอย่างประกอบทำความเข้าใจการรับรู้รายการทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า กรณีการยินยอมลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ - ดาวน์โหลด
2 คำถาม - คำตอบ “การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)” - ดาวน์โหลด
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
1 ตัวอย่างประกอบความเข้าใจสำหรับประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเรื่องข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ดาวน์โหลด
2 ตัวอย่างสำหรับที่กิจการผู้โอนทรัพย์ชำระหนี้หลักประกันเพื่อชำระหนี้ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 กรณีที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ - ดาวน์โหลด
ข่าวสาร
1 การจัดสัมมนาหลักสูตร “การสัมมนาเรื่อง TFRS for NPAEs ในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs ในอนาคต : Present and Future” ในต่างจังหวัด - ดาวน์โหลด