TFAC LOGO
มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2561
25/04/2566 14,601

 

ข่าวสาร

12 มิถุนายน 2560

         
          เนื่องจาก International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC)
ได้เผยแพร่ Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements
2016-2017 Edition เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2016 (ISBN: 978-1-60815-318-8) ซึ่งมีการปรับปรุงมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) และมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงปรับปรุงมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น 2 ฉบับดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นข้างต้น

  • มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3402 - สำหรับรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้บริการโดยครอบคลุมระยะที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  • มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3420 - สำหรับรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นลงวันที่ในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

         เนื่องด้วยข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นฉบับนี้ไม่เปลี่ยนแปลง (Conforming Amendments)  ดังนั้น วันถือปฏิบัติจึงเป็นเช่นเดิม ซึ่งสอดคล้องกับวันถือปฏิบัติที่ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC

มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2561

มาตรฐานการสอบบัญชี (TSAs) จำนวน 37 ฉบับ
  ชื่อมาตรฐาน วันที่ถือปฏิบัติ  
TSA รหัส 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSA รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSA รหัส 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการ
ตรวจสอบงบการเงิน
1 มกราคม 2555 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSA รหัส 250 
(ปรับปรุง)
การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน 15 ธันวาคม 2561 Download
TSA รหัส 260 
(ปรับปรุง)
การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล 31 ธันวาคม 2559 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSA รหัส 265 การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 315 
(ปรับปรุง)
การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดยการทำความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ 1 มกราคม 2557 Download
TSA รหัส 320 ความมีสาระสำคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 330 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ 1 มกราคม 2555 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSA รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSA รหัส 501 หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 505 การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 560 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 570
(ปรับปรุง)
การดำเนินงานต่อเนื่อง 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 580 หนังสือรับรอง 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 600 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 610
(ปรับปรุง)
การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 1 มกราคม 2557 Download
TSA รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 700
(ปรับปรุง)
การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 705
(ปรับปรุง)
การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 706
(ปรับปรุง)
วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 710 ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ 1 มกราคม 2555 Download
TSA รหัส 720
(ปรับปรุง)
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 800
(ปรับปรุง)
ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตามแม่บท
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 805
(ปรับปรุง)
ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน 31 ธันวาคม 2559 Download
TSA รหัส 810
(ปรับปรุง)
งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ 31 ธันวาคม 2559 Download
มาตรฐานงานสอบทาน (TSREs) จำนวน 2 ฉบับ
TSRE รหัส 2400 
(ปรับปรุง)
งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของกิจการ)
1 มกราคม 2559 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSRE รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ 1 มกราคม 2555 Download
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น (TSAEs) จำนวน 4 ฉบับ
TSAE รหัส 3000
(ปรับปรุง)
งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต 1 กรกฎาคม 2559 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSAE รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต 1 มกราคม 2555 Download
TSAE รหัส 3402* รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ 1 มกราคม 2555 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
TSAE รหัส 3420* งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน 30 มิถุนายน 2557 Download
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง (TSRSs) จำนวน 2 ฉบับ
TSRS รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน 1 มกราคม 2555 Download
TSRS รหัส 4410
(ปรับปรุง)
งานการรวบรวมข้อมูล 1 มกราคม 2559 Download
*ควรพิจารณา
พร้อมบทแก้ไขเพิ่มเติม*
แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 1 ฉบับ
แม่บท (ปรับปรุง) แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น 1 กรกฎาคม 2559 Download
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ
รหัส 1000
ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน 2557 Download

* TSAE รหัส 3402 และ 3420 ได้มีการปรับปรุงตามบทแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ TSAE รหัส 3000

 

บทแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอื่น ๆ

บทแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ

บทแก้ไขเพิ่มเติม
ตาม TSA รหัส 250 (ปรับปรุง)

- TSQC 1
- TSA 210, 220, 240, 260, 450, 500
- TSRE 2400
- TSAE 3000, 3402
- TSRS 4410

Download