TFAC LOGO
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
9/05/2566 73,911

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2564 (New!!) (PDF File)

คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2564 (New!!) (E-Book)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

สรุปสาระสำคัญของจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี ดาวน์โหลด

คลิป VDO จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

  • จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับย่อภายใน 3 นาที
  • หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 1 ความซื่อสัตย์สุจริต
  • หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 2 ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ
  • หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 3 ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
  • หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 4 การรักษาความลับ
  • หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 5 พฤติกรรมทางวิชาชีพ
  • หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 6 ความโปร่งใส

 

โปรดชม

โปรดชม

โปรดชม

โปรดชม

โปรดชม

โปรดชม

โปรดชม

Booklet สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี (PDF File)

Booklet สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี (E-Book)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เรื่องเล่ากรณีศึกษาด้านจรรยาบรรณ (Storytelling)

  • Storytelling ความลับ...ไม่มีใน 'โลภ'
  • Storytelling ธุรกิจหนูถีบจักร
 

Click

Click