TFAC LOGO
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
19/07/2566 90,218

  ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561

  ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 ร่าง การปรับปรุงคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2566

 1. ร่าง การปรับปรุงคู่มือประมวลจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียม

 2. ร่าง การปรับปรุงเรื่องการให้บริการงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นของคู่มือประมวลจรรยาบรรณ

 3. ร่าง การปรับปรุงคำนิยามของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะในคู่มือประมวลจรรยาบรรณ

 4. ร่าง การปรับปรุงคู่มือประมวลจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมของผู้สอบทานคุณภาพงานและผู้สอบทานอื่นที่เหมาะสม

 5. ร่าง การปรับปรุงคู่มือประมวลจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพ

 6. ร่าง การปรับปรุงคู่มือประมวลจรรยาบรรณเกี่ยวกับคำนิยามของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและการตรวจสอบกลุ่มกิจการ

 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2564 (New!!) (PDF File)

 คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2564 (New!!) (E-Book)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 สรุปสาระสำคัญของจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี ดาวน์โหลด

 คลิป VDO จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 • จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับย่อภายใน 3 นาที
 • หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 1 ความซื่อสัตย์สุจริต
 • หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 2 ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ
 • หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 3 ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
 • หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 4 การรักษาความลับ
 • หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 5 พฤติกรรมทางวิชาชีพ
 • หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 6 ความโปร่งใส

 

โปรดชม

โปรดชม

โปรดชม

โปรดชม

โปรดชม

โปรดชม

โปรดชม

 Booklet สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี (PDF File)

 Booklet สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี (E-Book)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เรื่องเล่ากรณีศึกษาด้านจรรยาบรรณ (Storytelling)

 • Storytelling ความลับ...ไม่มีใน 'โลภ'
 • Storytelling ธุรกิจหนูถีบจักร
 • Storytelling หลับตาข้างเดียว

 • Storytelling แผลเปิด

 

Click

Click

Click

Click

 บทความ

 • Storytelling ความลับ...ไม่มีใน 'โลภ'
 • Storytelling ธุรกิจหนูถีบจักร

 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด