TFAC LOGO
บทความ
1/11/2564 1,165

         สภาวิชาชีพบัญชีให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรวมถึงมาตรฐานสำหรับผู้สอบบัญชี เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ เพิ่มความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีและสมาชิกให้มีคุณภาพมากขึ้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงจัดทำบทความที่ช่วยในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานต่าง ๆ แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงประเด็นสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความสนใจในช่วงเวลานั้น

          บทความจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี (line Facebook และ Newsletter) ซึ่งประกอบด้วย บทความด้านการสอบบัญชี และ บทความด้านการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี