TFAC LOGO
มาตรฐานการสอบบัญชี
20/11/2563 65,826

ผู้สอบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี 

เนื่องด้วยมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กำหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอำนาจในการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ

ที่มาของมาตรฐานการสอบบัญชี 

เพื่อให้มาตรฐานการสอบบัญชีมีความเป็นสากล สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของ International Federation of Accountants (IFAC) ซึ่งมีหน้าที่ในการออกมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (International Standards on Auditing [ISA]) และสภาวิชาชีพบัญชีได้นำมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศมาแปล ยกร่างเป็นฉบับภาษาไทย และประกาศใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่บังคับใช้ในประเทศไทย โดยวันที่ถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีที่บังคับใช้ในประเทศไทยจะมีผลบังคับใช้ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ

มาตรฐานการสอบบัญชี ประกอบด้วย 

มาตรฐานการสอบบัญชี” หมายรวมถึง มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น และคำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างในภาพรวมตามแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น ดังนี้