TFAC LOGO
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีและบทแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 6 ฉบับ
19/05/2565 10:16:08

           

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีและบทแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 มาตรฐาน การบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) บทแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการสอบบัญชีและคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการบริหารคุณภาพ และ บทแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)

            ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ทั้ง 6 ฉบับได้ที่

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ ชื่อมาตรฐาน ลิ้งค์ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีพร้อมมาตรฐานแนบ
27/2564 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 - การบริหารคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบหรือการสอบทานงบการเงินหรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง Click
28/2564 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 - การสอบทานคุณภาพงาน Click
29/2564 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) - การบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน Click
30/2564 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) - การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ Click
31/2564 บทแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการสอบบัญชีและคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการบริหารคุณภาพ Click
32/2564 บทแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) Click


มาตรฐานตามตารางข้างต้นได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของระบบรายงานทางการเงินของตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศบางส่วนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (กองทุน CMDF)