TFAC LOGO
TFAC Tips – Quality Management
22/06/2565 13:38:14

           

            ในปี 2566 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ 2 ฉบับ จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ได้แก่ มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับที่ 1 และมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้จัดเสวนาเพื่อสื่อสารและเตรียมความพร้อมให้สำนักงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอนำประเด็นสำคัญจากงานเสวนาและมาตรฐานฉบับดังกล่าวมานำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกอีกครั้ง

TFAC Tips – Quality Management Ep.1

 

TFAC Tips – Quality Management Ep.2

 

 

TFAC Tips – Quality Management Ep.3

 

 

TFAC Tips – Quality Management Ep.4
 

 

TFAC Tips – Quality Management Ep.5

 


TFAC Tips – Quality Management Ep.6

 


TFAC Tips – Quality Management Ep.7

 

 

TFAC Tips – Quality Management Ep.8

 

 

TFAC Tips – Quality Management Ep.9

 

 

TFAC Tips – Quality Management Ep.10