TFAC LOGO
สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ กลุ่มรหัส 800 รวม 3 ฉบับ
7/04/2565 15:39:11

       

        สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชี กลุ่มรหัส 800 (ปรับปรุง) รวม 3 ฉบับ ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ ดังนี้

        การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ ปรับปรุงแนวทางการนำเสนอรายงานตามแนวทางของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559