TFAC LOGO
สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่อยากรู้ต้อง Click
4/03/2564 14:37:45

 

                     สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่  ซึ่งประกอบด้วย TSA 700 (ปรับปรุง), TSA 701, TSA 705 (ปรับปรุง), TSA 706 (ปรับปรุง), TSA 260 (ปรับปรุง), TSA 570 (ปรับปรุง) และ TSA 720 (ปรับปรุง) ซึ่งจะถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

           หากท่านมีข้อคิดเห็นใดๆ สามารถส่งมาได้ที่ auditing@fap.or.th ภายใน 31 มกราคม 2559

            –    ร่าง TSA 700 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน Click

            –    ร่าง TSA 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Click

            –    ร่าง TSA 705 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Click

            –    ร่าง TSA 706 (ปรับปรุง) วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และ วรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Click

            –    ร่าง TSA 570 (ปรับปรุง) การดำเนินงานต่อเนื่อง Click

            –    ร่าง TSA 260 (ปรับปรุง) การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล Click

            –    ร่าง TSA 720 (ปรับปรุง) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น Click