TFAC LOGO
ประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงล่าสุด
4/03/2564 14:40:10

 

              สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 16-18/2557 เพื่อประกาศใช้มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นจำนวนสามฉบับ ได้แก่ มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3420 – งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวนซึ่งมีผลกับรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นลงวันที่ในหรือหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป รวมทั้ง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) และ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) ซึ่งให้ใช้กับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

 มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง​

  การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดยการทำความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ 
  การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
  งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน

 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง​

 ที่ 16/2557 Click    เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดยการทำความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ
 ที่ 17/2557 Click    เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
 ที่ 18/2557 Click    เรื่อง มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3420 งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อ
การรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน