TFAC LOGO
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ รหัส 1000 – ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน
4/03/2564 14:41:40

 

            ตามที่ทาง International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้เผยแพร่คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ รหัส 1000 – ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงินซึ่งเป็นคำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานกรณีรับงานตรวจสอบกิจการที่มีการใช้เครื่องมือทางการเงิน นั้น

           บัดนี้ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีได้ดำเนินการแปลแล้วเสร็จและได้รับอนุมัติจาก IFACให้เผยแพร่คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบดังกล่าวแล้ว สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงขอเผยแพร่คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ รหัส 1000 นี้ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้นำไปพิจารณาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน หรือใช้ในการฝึกอบรมและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานภายในสำนักงาน ทั้งนี้ คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ถือเป็นมาตรฐานการสอบบัญชีและไม่ได้เป็นการเพิ่มข้อกำหนดในการปฏิบัติงานแต่อย่างใด

              ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ รหัส 1000 – ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน
ได้โดย Click