TFAC LOGO
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม TFRS for SMEs
23/03/2564 11:22:34

            ปัจจุบันคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ (IFRS for SMEs) ภายใต้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับปรับปรุงปี 2558 (IFRS for SMEs incorporates 2015 Amendment) 

ประกาศ! สภาวิชาชีพบัญชีได้นำร่าง TFRS for SMEs และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกลับมาทบทวนใหม่

            เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีครั้งที่ 2/2560-2563 (2/2560) มีมติให้นำร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ทั้งหมดที่ได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ครั้งที่ 46 (4/2559) และครั้งที่ 47 (1/2560) กลับมาทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาและขอบเขตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอประกาศให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านรับทราบ

หมายเหตุ: สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนโดยคณะกรรมการฯ  โดยท่านสามารถติดตามศึกษาเนื้อหา ขอบเขต และหลักการ รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้

ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อมาตรฐาน วันที่เผยแพร่ร่าง/รับฟังความคิดเห็น ความคืบหน้า มีผลบังคับใช้ วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
1 TFRS for SMEs ร่างมาตรฐานการรายงานงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 1 ส.ค.2559 
และ 26 เม.ย. 2560
ไม่ถือปฏิบัติในประเทศไทย ไม่ถือปฏิบัติในประเทศไทย -
2 Guidance-NPAEs ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการต้นทุนการกู้ยืมและรายจ่ายในการพัฒนาสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  1 ส.ค.2559 ไม่ถือปฏิบัติในประเทศไทย ไม่ถือปฏิบัติในประเทศไทย -
3 Guidance – IP for NPAEs ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการและการเปิดเผยข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 25 เม.ย. 2560 ไม่ถือปฏิบัติในประเทศไทย ไม่ถือปฏิบัติในประเทศไทย -

บทความ/ข่าวสาร/อื่นๆ เกี่ยวกับ TFRS for SMEs

วัน/เดือน/ปี บทความ/ข่าวสาร/เอกสารประกอบการสัมมนา/อื่นๆ เอกสาร
20/06/2560 บทความ ไขปัญหา? TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ตอนที่ 2) ดาวน์โหลด
01/02/2560 การผ่อนผันและการยกเว้นการถือปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) (Update 26 พ.ค. 2560) ดาวน์โหลด
27/12/2559 ไขปัญหา? TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน ดาวน์โหลด
14/06/2559 TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่มีความซับซ้อน ประเด็นสำคัญที่คุณอาจไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่ (Update 30 พ.ค. 2560) ดาวน์โหลด
02/02/2559 NPAEs Real Estate และแล้ววันนี้ก็มาถึง ดาวน์โหลด
03/09/2558 มาตรฐานรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กับการพัฒนาสู่ระดับสากล ดาวน์โหลด