TFAC LOGO
สภาวิชาชีพบัญชีประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ รหัส 540 (ปรับปรุง)
25/02/2564 14:44:33

 

           สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งเป็นการปรับปรุงมาตรฐานเพื่อรองรับความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่เพิ่มสูงขึ้นอันเกิดจากความซับซ้อนของธุรกิจและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน โดยให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี

  • ดูประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 21/2563 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Click
  • ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Click