TFAC LOGO
Agenda decisions คืออะไร
23/03/2564 11:23:28

            เป็นที่ทราบกันดีว่าคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board : IASB) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดยจะทำงานร่วมกับคณะกรรมการการตีความ IFRS ( The IFRS Interpretations Committee (คณะกรรมการการตีความ) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่อยู่ภายใต้ IASB เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้ IFRS โดยการดำเนินงานหลักของคณะกรรมการการตีความ คือ การพิจารณาการตอบประเด็นคำถามจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้มาตรฐานฯ เท่านั้น โดยจะมีเผยแพร่ Agenda decisions เพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.ifrs.org

            Agenda decision คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยคณะกรรมการการตีความซึ่งมีกระบวนการเริ่มต้นจากประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฯ ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้คณะกรรมการการตีความจะนำประเด็นคำถามเหล่านั้นไปพิจารณาและตัดสินใจว่าประเด็นคำถามเหล่านั้นมีผลทำให้จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานหรือไม่ หรืออาจสามารถเลือกใช้วิธีการอื่นได้

            ในขั้นตอนการตอบประเด็นคำถามของผู้มีส่วนได้เสียนั้นคณะกรรมการการตีความนั้นจะเผยแพร่ Agenda decisions ซึ่งอธิบายเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานอันเนื่องมาจากข้อกำหนดในมาตรฐานฯ ที่บังคับใช้ในปัจจุบันได้ให้หลักการพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับบริษัทที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับประเด็นทางบัญชีในแต่ละเรื่องแล้ว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการการตีความจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ Agenda decisions ดังกล่าวภายในระยะเวลา 60 วัน ก่อนนำความคิดเห็นมาพิจารณาต่อไป

            กรณีที่คณะกรรมการการตีความได้ข้อสรุปว่าประเด็นคำถามจากผู้มีส่วนได้เสียนั้นมีผลทำให้ต้องเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงมาตรฐานฯ คณะกรรมการการตีความจะออกเป็น การตีความ (IFRIC) หรือปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในกรอบแคบ ๆ (Narrow-scope standard-setting) ต่อไป 

            ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับคณะกรรมการการตีความและ Agenda decisions สามารถศึกษาและดาวน์โหลด Agenda decisions ได้จากเว็บไซต์ IFRS Foundation ตามลิงค์ ดังต่อไปนี้