TFAC LOGO
ข่าวสารการสัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9 (TFRS 7 และ TFRS 9) เพิ่มเติมหลักการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
18/03/2564 10

          

          

          
 

        เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดสัมมนาพิจารณ์ “(ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9 (TFRS 7 และ TFRS 9) เพิ่มเติมหลักการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง” ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
        การสัมมนาครังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจประเด็นการปรับปรุง/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ในเรื่องข้อกำหนดเรื่องความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด การจัดประเภทรายการใหม่จำนวนเงินที่สะสมไว้อยู่ในบัญชีสำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด การประเมินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง การเลือกกำหนดส่วนประกอบของรายการเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และรับฟังความคิดเห็นต่อ TFRS 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และ TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีทำความเข้าใจในส่วนของหลักการที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองฉบับ ร่วมด้วยนายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย ผู้บริหารงานที่ปรึกษางานขายผลิตภัณฑ์ตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน ร่วมอธิบายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในมุมของสถาบันการเงิน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้มีจำนวนกว่า 195 คน
        ทั้งนี้  ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี Click