TFAC LOGO
สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9 (TFRS 7 และ TFRS 9) เพิ่มเติมหลักการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
18/03/2564 9

 

สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9
(TFRS 7 และ TFRS 9) เพิ่มเติมหลักการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
 

  • เอกสารประชาสัมพันธ์ Click
  • รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click
  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน Click

หมายเหตุ

  • ไม่มีเอกสารแจก รบกวน Download เอกสารประกอบการสัมมนามาด้วย
  • สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ 2 ชั่วโมง (สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
  • ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th ตั้งแต่วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป