TFAC LOGO
สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) TFRS 14 TFRIC 2 TFRIC 6 และ TSIC 7
18/03/2564 0


วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

  • เอกสารประชาสัมพันธ์ Click
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click 
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click 
  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน Click 


หมายเหตุ

  • ไม่มีเอกสารแจก รบกวน Download เอกสารประกอบการสัมมนามาด้วย
  • สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ 2.5 ชั่วโมง (สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
  • ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th ตั้งแต่วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป