TFAC LOGO
สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดสัมมนาหลักสูตร “การสัมมนาเรื่อง TFRS for NPAEs ในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs ในอนาคต : Present and Future” ในต่างจังหวัด
18/03/2564 1

        ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ ได้จัดสัมมนาหลักสูตร “การสัมมนาเรื่อง TFRS for NPAEs ในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs ในอนาคต : Present and Future”  ซึ่งคณะวิทยากรทุกท่านเป็นคณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ โดยได้ดำเนินการสัมมนาไปแล้ว 9 สาขา ดังนี้

        สาขาพิษณุโลก จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.กนกพร นาคทับที และคุณกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ร่วมเป็นวิทยากร

     

        สาขาสงขลา จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ ห้อง FMS ชั้น 4 ห้อง 3409  ได้รับเกียรติจาก คุณอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ และดร.ธนาดล รักษาพล ร่วมเป็นวิทยากร  

     

        สาขาอุบลราชธานี จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก คุณนรินทร์ จูระมงคล และคุณกรทอง เหลืองวิไล ร่วมเป็นวิทยากร       

     

        สาขาระยอง จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง BA 302 ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.กนกพร นาคทับที และคุณเทวา ดำแดง

     

        สาขานครสวรรค์ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง EMERALD โรงแรม โบนิโต้ ชิโนส์ นครสวรรค์ ได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.กนกพร นาคทับที และคุณนริทร์ จูระมงคล   

     

        สาขาเชียงใหม่ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserve) ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ และคุณอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์          

     

        สาขาสุราษฏร์ธานี จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ ห้อง MSc A202 อาคาร A ชั้น 1 ได้รับเกียรติจาก คุณเทวา ดำแดง ร่วมเป็นวิทยากร           

     

        สาขาภูเก็ต จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก คุณนริทร์ จูระมงคล ร่วมเป็นวิทยากร        

     

        สาขาขอนแก่น จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ร่วมเป็นวิทยากร     

     

        การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในหลักการปัจจุบัน และรับฟังความเห็นประเด็นที่สำคัญของการฏิบัติใช้ TFRS for NPAEs เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา TFRS for NPAEs ในอนาคต ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมากขึ้น โดยมีผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก

        โดยในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จะมีการจัดสัมมนาครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครและที่รับชมโดยการถ่ายทอดสดด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting อีก 1 สาขาคือ มหาสารคาม หากสนใจรายละเอียด >> https://bit.ly/2n4aB2p