TFAC LOGO
สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework)
2/02/2564 1


     สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework) วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

  • เอกสารประชาสัมพันธ์ Click
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click
  • ร่างกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ Click

หมายเหตุ

  • ไม่มีเอกสารแจก รบกวน Download เอกสารประกอบการสัมมนามาด้วย
  • สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ 3 ชั่วโมง
  • ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 และท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

**สงวนสิทธิ์ บริษัทละ 2 ท่าน เท่านั้น**