TFAC LOGO
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ข่าวสารการจัดสัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
3/02/2564 0

          

          

          
 

         เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี จัดงานสัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 4) ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
         โดยการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ประเด็นสำคัญที่เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย เตรียมความพร้อมให้กับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และร่วมทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับข้อมูลทางการเงิน จากการใช้ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
         การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 181 คน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจอมขวัญ จันทร์ผา ผู้จัดการอาวุโส แผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้