TFAC LOGO
สัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานฯ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานฯ มาใช้เป็นครั้งแรก (TFRS 1)
3/02/2564 1


สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้เป็นครั้งแรก (TFRS 1)

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่) ถนนรัชดาภิเษก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และประเด็นที่สำคัญของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก  (TFRS 1)
 2. เพื่อทำความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาที่อาจพบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก  (TFRS 1) มาถือปฏิบัติ
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านบัญชีและการเงินสำหรับกิจการที่มีแผนจะเปลี่ยนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards: TFRSs)
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
 • ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
 • นักวิเคราะห์การเงิน

วิทยากร

ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข

 • กรรมการ ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์

 • กรรมการ ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะทำงาน ในคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าใช้จ่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี)

วิธีการสมัคร สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://goo.gl/forms/G3tgvtKp7TeEu5en2  หรือ  Scan QR Code  (หมดเขตรับสมัคร: วันที่ 20 มิถุนายน 2561)

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ 

 • “ไม่” สามารถเก็บชั่วโมงแบบเป็นทางการของผู้สอบบัญชี
 • “ไม่” สามารถเก็บชั่วโมงของผู้ทำบัญชี
 • สามารถเก็บชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการของผู้สอบบัญชี ได้จำนวน 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัคร สงวนสิทธิ์หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 685 2592 (คุณจิราวรรณ) และ 02 685 2570 (คุณอมรารัตน์)

 • เอกสารประชาสัมพันธ์ Click 
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
 • เอกสารประกอบการสัมมนา Click
 • ร่าง TFRS 1 Click 

**ทั้งนี้ สภาฯ ไม่มีเอกสารแจก รบกวนทุกท่าน Download เอกสารเพื่อใช้ประกอบการสัมมนามาด้วยค่ะ
หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณาเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 3 แผนที่การเดินทาง Click