TFAC LOGO
สัมมนา The Final Countdown to TFRS 9 นับถอยหลังเข้าสู่ TFRS กลุ่ม “เครื่องมือทางการเงิน”
3/02/2564 0

             
           เริ่มเข้าใกล้เวลาที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  จัดสัมมนาพิจารณ์ในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่ TFRS 9 (The Final Countdown to TFRS 9) และเตรียมพร้อมในการถือปฏิบัติให้ทันเวลาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562  โดยผู้ที่ควรเข้าร่วมการสัมมนาครั้งสุดท้ายนี้ คือ

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมธนาคารไทย
 • สมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย
 • สมาชิกสมาคมประกันวินาศภัย
 • ผู้ลงทุนและผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

            จึงขอเรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) ของบริษัท/หน่วยงานเข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์รอบสุดท้าย (The Final Countdown to TFRS9) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) : ประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบถึงผลการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ IFRS9 ของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และแนวทางการแก้ปัญหา และเพื่อร่วมแสดงเห็นจากการที่องค์กรของท่านได้มีการประเมินผลกระทบและประเด็นต่าง ๆ จากการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้

            การสัมมนาครั้งสุดท้ายนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกษรีณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ Click

            สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาและกรุณาตอบแบบสอบถามเบื้องต้นผ่านทาง https://goo.gl/forms/xLMeggW6qBwJHfjl2

หรือ Scan QR code

 

            ภายในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 สภาวิชาชีพบัญชี จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยพิจารณาตามลำดับก่อนหลัง
ทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ  สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาที่ตรงกลุ่มของผู้ควรเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

 • รวมรายชื่อผู้เข้าสัมมนาทั้งหมด Click
 • กลุ่มสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ Click
 • กลุ่มธุรกิจประกันภัย Click
 • กลุ่มธุรกิจลิสซิ่ง/เช่าชื้อ Click
 • กลุ่มบริษัทใน SET 100 Click
 • กลุ่มบริษัท MAI และอื่นๆ Click
   
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 Click

**เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดจำกลุ่ม/ลำดับที่/สถานที่ลงทะเบียนและห้องสำหรับการสัมมนาช่วง Break-Out ของท่าน

**เอกสารประกอบการสัมมนา (หากมี จะแจกให้ทุกท่านหน้างาน)

**เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก ขอความกรุณาทุกท่านเดินทางโดยรถสาธารณะ (MRT สุขุมวิท ทางออก 1 หรือ BTS อโศก ทางออก 3)