TFAC LOGO
สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาพิจารณ์ “รู้ทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16)
3/02/2564 0

           

           

           
 

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดสัมมนาพิจารณ์ “รู้ทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16) (สำหรับผู้ให้สินเชื่อสถาบันการเงิน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์)” ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ให้สินเชื่อสถาบันการเงิน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญกลุ่มหนึ่งในการใช้ งบการเงินของกิจการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้กว่า 112 คน
          ในการสัมมนานี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นวิทยากรให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใหม่ของสัญญาเช่า เช่น เกณฑ์การพิจารณาว่าเป็นสัญญาเช่าหรือไม่ การบันทึกสิทธิการใช้สินทรัพย์สำหรับทุกสัญญาเช่าให้มีความชัดเจนมากขึ้น การยกเว้นสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาไม่เกิน 12 เดือน หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ TFRS 16 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการใหม่ ที่ทำให้กิจการต้องรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน อันส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เช่น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets หรือ ROA) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to equity ratio) อัตราส่วนหมุนเวียน (Current ratio) เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจให้สินเชื่อแก่กิจการ หรือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักลงทุน ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ได้รับฟังความคิดเห็นและประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติจากผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย
          การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยให้งบการเงินสามารถสะท้อนภาพฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานจากการใช้สินทรัพย์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งบการเงินในการนำข้อมูลไปใช้สำหรับการตัดสินใจ ทั้งนี้กิจการต้องเริ่มเตรียมการเพื่อสำรวจและประเมินสัญญาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการว่าเข้าข่ายคำนิยามของสัญญาเช่าตามเกณฑ์หรือไม่ เพื่อนำมาพิจารณารับรู้รายการตามข้อกำหนดของมาตรฐานฉบับนี้ต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี (www.tfac.or.th)