TFAC LOGO
สัมมนาพิจารณ์ รู้ทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16)
2/02/2564 0

 

สัมมนาพิจารณ์ รู้ทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16)
(สำหรับผู้ให้สินเชื่อสถาบันการเงิน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์)

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click
  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า Click