TFAC LOGO
ข่าวสารสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้
3/02/2564 0

            เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้กว่า 300 คน
            โดยการสัมมนาในวันนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้รับเกียรติจากคุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ซึ่งได้มีการเพิ่มคำชี้แจงและให้ตัวอย่างเกี่ยวกับการพิจารณาผลแตกต่างชั่วคราว และการประเมินกำไรทางภาษีสำหรับงวดอนาคตให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยต้องไม่รวมผลกระทบที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงการถือปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหลักการพิจารณาผลแตกต่างชั่วคราว เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เตรียมความพร้อมก่อนมาตรฐานฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ พร้อมกันนี้จะได้รับฟังความคิดเห็นและประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
            การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งธุรกิจต้องทบทวนความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตสำหรับการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตามขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
            ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้ที่ Click