TFAC LOGO
ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน
2/02/2564 1


            ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 โดยเฉพาะกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ไม่ซับซ้อน (NPAEs ไม่ซับซ้อน) ได้โดย Click
            โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ TFRS for SMEs เพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี Click  สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ทั้งนี้หมดเขตในการตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560