TFAC LOGO
ข่าวสาร “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”
3/02/2564 0

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดสัมนาสำหรับกลุ่มสมาชิกสภาอุตสาหกรรมสมาคมสำนักงานบัญชีไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีทั่วไป เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจมาตรฐานการบัญชีใหม่สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมTFRSfor SMEs โดยมุ่งเน้นสำหรับกิจการขนาดเล็กที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน

          ระยะแรกมีผลบังคับใช้ในปี 2561 มีหลักการรับรู้รายการและวัดมูลค่าเช่นเดิม คือ TFRS for NPAEs ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน สำหรับปี 2562 มีการจัดทำงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมเพื่อสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดให้สถาบันการเงินต้องใช้งบการเงินจากบัญชีชุดเดียวในการพิจารณาสินเชื่อแก่ SMEs เรื่องสำคัญที่จะเป็นประโยนช์ต่อ SMEs ได้แก่การเปิดทางเลือกให้สามารถตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม

          สรุปขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะสร้างภาระแก่ท่าน ขอเน้นย้ำว่า

  • งบการเงินยังคงจัดทำเช่นเดิม คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  • การรับรู้รายการและวัดมูลค่าเหมือนเดิม
  • ผลประโยชน์ของพนักงานยังคงรับรู้รายการโดยวิธีประมาณการที่ดีที่สุดเหมือนเดิม
  • มีทางเลือกสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้ใช้ราคายุติธรรมได้
  • การรับรู้รายได้อสังหาริมทรัพย์ ยังคงรับรู้ด้วย 3 วิธีเหมือนเดิม
  • ปี 2562 ให้จัดทำงบกระแสเงินสดเป็นปีแรกและไม่ต้องจัดทำงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ