TFAC LOGO
การสัมมนา “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”
2/02/2564 0


เอกสารประกอบการสัมมนา “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”
*****************************
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21(อโศก)

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • เอกสารประกอบหลังการสัมมนา Click 
  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) Click