TFAC LOGO
สัมมนาพิจารณ์ Focus group ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
2/02/2564 0


การสัมมนาพิจารณ์ Focus Group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

*****************************

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.15 น. 
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click 
  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) Click