TFAC LOGO
การสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
2/02/2564 0

 

การสัมมนาพิจารณ์เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติ
ในช่วงการเปลี่ยนแปลง ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) สำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัยและกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน

*****************************

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก) 

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนาส่วนที่ 1 Click 
  • เอกสารประกอบการสัมมนาส่วนที่ 2 Click 
  • ร่าง TFRS 9 Click

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสัมมนาจะนำส่งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ภายในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560