TFAC LOGO
สัมมนาพิจารณ์ Focus group ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
18/03/2564 0

 

สัมมนาพิจารณ์ Focus group ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

*****************************

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 12.15 น.
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click
  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) Click