TFAC LOGO
สัมมนาพิจารณ์ ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
3/02/2564 0


สัมมนาพิจารณ์ ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 – 10.30 น. 
ณ ชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

  • รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ Click 
  • เอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ Click