TFAC LOGO
สัมมนา “การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs
3/02/2564 1

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี เห็นความสำคัญของการจัดทำงบกระแสเงินสด จึงได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs" เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องฟีนิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี