TFAC LOGO
การสัมมนา Focus Group ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (TAS 41)
5/02/2564 0

 

การสัมมนา Focus Group ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (TAS 41)
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

            สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (“มาตรฐาน”) สำหรับการจัดทำงบการเงินรวม  ตามหลักการใหม่ ที่ได้จัดทำและปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS Bound Volume 2015 (Blue book)) ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป โดยจะมีมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ซึ่งยังมีคำถามต่อมาว่า สินทรัพย์ชีวภาพใดบ้างที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้? สินทรัพย์ชีวภาพมีการรับรู้และวัดมูลค่าอย่างไร? กิจการต้องมีการเปิดเผยสินทรัพย์ชีวภาพอย่างไร? และมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างไรบ้าง? 

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี จึงเห็นควรจัดสัมมนา Focus group เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและประเด็นปัญหาในทางปฎิบัติจากกลุ่มบริษัท/หน่วยงานที่อาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม 
ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558  เวลา  9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • เอกสารประชาสัมพันธ์การสัมมนา Click
  • ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม Click
  • ร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ xx/2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click