TFAC LOGO
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
23/03/2564 0


มาตรฐานการศึกษาสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่

            เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-16.00 น. จะมีการจัดการประชุมสัมมนาพิจารณ์ หัวข้อเรื่อง การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (Learning Outcomes – Based International Education Standards) ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถดาวน์โหลดไฟล์มาตรฐานการศึกษาได้ดังต่อไปนี้

  • IES 2 ฉบับภาษาไทย Download
  • IES 2 ฉบับภาษาอังกฤษ Download
  • IES 3 ฉบับภาษาไทย Download
  • IES 3 ฉบับภาษาอังกฤษ Download
  • IES 4 ฉบับภาษาอังกฤษ Download